Geotechnika a budownictwo

Geotechnika a budownictwo-różnice

Geotechnika jest gałęzią inżynierii, ściśle związaną z inżynierią lądową. Nauka ta zajmuje się właściwościami gruntu pod kątem projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Geotechnika jest interdyscyplinarna, wykorzystuje gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię — w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię i tym podobne.

W krajach zagrożonych ryzykiem trzęsień ziemi, odpowiednia ocena warunków gruntowych ma istotne znaczenie dla ochrony budynku przed zniszczeniem podczas drgań sejsmicznych.

W ramach badań geotechnicznych wyróżnia się trzy etapy:
— badania wstępne;
— badania w fazie wykonywania budowli;
— kontrola zachowania się górotworu i weryfikacja wyników badań w fazie użytkowania budynku lub budowli.

Budownictwo natomiast jest dziedziną działalności człowieka związaną ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Podlega dziedzinie nauki, jaką jest inżynieria lądowa. To również gałąź wiedzy praktycznej — techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących.

Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:
— budownictwo wodne;
— budownictwo lądowe.

W przypadkach koniecznych, budownictwo zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymagań technicznych (np. bezpieczeństwa) albo z innych powodów muszą zostać usunięte z zajmowanej działki (np. wznoszenie innego obiektu na tym samym terenie).

Przeczytaj na: https://www.titan.com.pl/geotechnika